Polish Radio Bialystock
  Pocz?tki regionalnego radia si?gaj? czasów II wojny ?wiatowej. Oficjaln? dat? powstania Radia Bia?ystok jest 1 pa?dziernika 1952 roku. Wtedy to zosta?a powo?ana do ?ycia regionalna rozg?o?nia Polskiego Radia. Rok 1955 rozpoczyna er? radia bez drutu, to w?a?nie wtedy sygna? wyemitowany przez nadajnik w Sowlanach, us?yszeli szcz??liwi posiadacze lampowych odbiorników w okolicach Bia?egostoku. W latach pó?niejszych rozg?o?nia zacz??a nadawa? równie? z nadajników w Go?dapi, Siemiatyczach, ?om?y, Suwa?kach, E?ku i Grodnie. Od 1989 roku realizowane s? zadania zwi?zane z funkcjami rozg?o?ni publicznej. Serwis, wspomagany prac? korespondentów, dostarcza wiadomo?ci ze ?wiata, kraju i regionu. Programy edukacyjne i kulturalne oraz reporta? i publicystyka, si?gaj? do tematów z wszelkich dziedzin ?ycia. Zgodnie z dewiz?: Radio Bia?ystok to Twoje Radio rozg?o?nia wspiera po?yteczne inicjatywy lokalne takie jak np. supraskie Uroczysko.

 

report an error or suggest an update for this station

 

 

Recently added radio stations